Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013

Cập nhật lúc: 04:08 CH ngày 03/04/2013

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức. Căn cứ Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2013 và nhu cầu thực tế về viên chức của Nhà trường; trường đại học Hồng Đức ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức trong nhà trường nhằm từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên viên đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

2. Yêu cầu

- Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng đơn vị trong Nhà trường.

- Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm cần tuyển.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2013: 60 chỉ tiêu.

Trong đó:

- Giảng viên: 29 chỉ tiêu.

- Chuyên viên và tương đương, giáo viên: 28 chỉ tiêu.

- Nhân viên hành chính, phục vụ: 3 chỉ tiêu.

  III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

  Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nhà trường bổ sung thêm các tiêu chuẩn cho từng chức danh như sau:

  1. Đối với giảng viên.

-  Trình độ chuyên môn: Có trình độ thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên tại các trường công lập), phù hợp với chuyên ngành cần tuyển. Tuổi đời không quá 35.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh từ mức B1(theo khung tham chiếu Châu Âu) trở lên hoặc tương đương(quy đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hoặc có bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. Riêng giảng viên ngoại ngữ phải có Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế IELTS đạt 6.5 trở lên hoặc Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế TOEIC 700 điểm hoặc TOEFL iBT 79 điểm trở lên.

- Trình độ tin học: Trình độ B trở lên.

  2. Đối với chuyên viên và tương đương.

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu chuyên môn cần tuyển dụng.

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ B tiếng Anh trở lên hoặc tương đương.

- Trình độ tin học: Trình độ B trở lên.

  3. Đối với giáo viên Mầm non.

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

  4. Đối với nhân viên hành chính phục vụ.

- Trình độ chuyên môn: Có bằng Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

  IV. HÌNH THỨC VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG.

  1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức theo hình thức: Xét tuyển

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 15/2012/TT-BNV và Thông tư  16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

  2. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ Tiến sĩ, thông thạo ngoại ngữ; người đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm.

  V. NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

  1. Nội dung xét tuyển:

a) Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp đại học của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

  2. Sơ tuyển trước khi xét tuyển:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện ở mục III. nêu trên và yêu cầu cụ thể cho từng vị trí việc làm trước khi tham dự phần kiểm tra, sát hạch phải qua vòng sơ tuyển gồm 2 bài kiểm tra: Tiếng Anh và Tin học. Điểm tối đa cho mỗi bài kiểm tra: 100. Những ứng viên đạt từ 50 điểm trở lên đối với mỗi bài kiểm tra ở vòng sơ tuyển được dự phần kiểm tra, sát hạch.

  a) Kiểm tra Tiếng Anh:

- Đối tượng: Cho các ứng viên ngạch chuyên viên và tương đương.

- Nội dung kiểm tra: Tiếng Anh trình độ B.

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết.

  b) Kiểm tra Tin học:

- Đối tượng: Tất cả các ứng viên.

- Nội dung kiểm tra: Chương trình Word, Excel, PowerPoint và sử dụng Internet.

- Hình thức kiểm tra: Trên máy tính.

c) Điều kiện miễn kiểm tra một số môn vòng sơ tuyển.

- Môn Tiếng Anh: Ứng viên có trình độ Tiếng Anh từ mức B1(theo khung tham chiếu chung Châu Âu) trở lên hoặc tương đương; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Môn tin học: Ứng viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Ứng viên dự tuyển ngạch giáo viên Mầm non, hành chính phục vụ không phải tham dự vòng sơ tuyển.

  3. Nội dung và hình thức phỏng vấn.

  a) Nội dung:

Kiến thức về chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và kiến thức chung (Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 01/01/2012 về kỷ luật viên chức; Luật Giáo dục Đại học, Điều lệ trường Đại học; Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo tín chỉ; Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên; những hiểu biết cơ bản về Nhà trường, lĩnh vực tuyển dụng).

b) Hình thức phỏng vấn:

Mỗi ứng viên rút thăm ngẫu nghiên một đề thi phần bắt buộc từ các đề thi do Ban kiểm tra, sát hạch chuẩn bị trước. Ứng viên được chuẩn bị 30 phút để trả lời trước Ban kiểm tra, sát hạch. Điểm tối đa của phần thi bắt buộc 70 điểm; điểm tối đa các câu hỏi thêm của thành viên Ban kiểm tra, sát hạch 30 điểm.

  4. Cách tính điểm xét tuyển.

Theo Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  5. Xác định người trúng tuyển.

Theo Điều 13, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  VI. CÔNG VIỆC VÀ MỐC THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

Mốc thời gian

 

Nội dung công việc

 

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Từ ngày 04/4/2013 đến 04/5/2013

 

- Thông báo tuyển dụng (đăng trên Báo Thanh Hóa, trên Website Nhà trường và gửi đến các đơn vị trực thuộc).

 

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Hiệu trưởng

Phòng TCCB

Từ ngày 08/5/2013 đến 10/5/2013

- Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra vòng sơ tuyển.

- Tập trung các ứng viên.

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng 2013 và các Ban của Hội đồng.

Hiệu trưởng

Phòng TCCB

Từ  ngày 13/5 đến 14/5/2013

- Kiểm tra vòng sơ tuyển;

 

Các Ban của Hội đồng tuyển dụng.

Từ  16/5 đến 17/5/2013

- Thông báo kết quả sơ tuyển

- Thông báo danh sách ứng viên tham gia phần kiểm tra, sát hạch.

Phòng TCCB

Từ  24/5 đến 28/5/2013

Kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn)

Ban kiểm tra, sát hạch

Từ  29/5 đến 03/6/2013

- Tổng hợp kết quả xét tuyển.

- Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch

Hội đồng tuyển dụng và Ban thư ký

Từ  05/6 đến 14/6/2013

- Xử lý phúc khảo (nếu có)

- Hội đồng tuyển dụng xét tuyển.

- Thông qua danh sách ứng viên trúng tuyển.

- Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức.

 

Trước 30/6/2013

Ký hợp đồng tuyển dụng viên chức trúng tuyển

- Hiệu trưởng

 - Phòng Tổ chức - Cán bộ

 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Tổ chức-Cán bộ:

Là đơn vị thường trực của Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2013 và các Ban giúp việc của Hội đồng (Ban thư ký; Ban đề thi; Ban coi thi; Ban phách; Ban chấm thi; Ban kiểm tra, sát hạch; Ban phúc khảo).

+ Hội đồng tuyển dụng viên chức của Nhà trường có 07 thành viên.

+ Ban kiểm tra, sát hạch: Từ 5-7 thành viên.

- Giúp Hội đồng tuyển dụng triển khai kế hoạch, tổng hợp và chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ các hội nghị của Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc của Hội đồng.

  2. Phòng Kế hoạch-Tài chính:

- Phối hợp cùng Phòng Tổ chức-Cán bộ xây dựng Kế hoạch kinh phí phục vụ tuyển dụng viên chức; thu lệ phí và cấp phát kinh phí.

  3. Phòng Hành chính-Tổng hợp:

- Phối hợp với Ban bảo vệ đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình tuyển dụng viên chức.

- Thông báo tuyển dụng trên báo Thanh Hóa; Chuẩn bị các điều kiện cho các hội nghị của Hội đồng tuyển dụng cũng như các Ban giúp việc.

- Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác tuyển dụng.

  4. Phòng Quản trị-Vật tư, thiết bị:

- Chuẩn bị các phòng thi, phòng phỏng vấn theo yêu cầu Hội đồng tuyển dụng viên chức.

  5. Các đơn vị trực thuộc:

- Quán triệt và thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong đơn vị Kế hoạch và Thông báo tuyển dụng viên chức 2013 của nhà trường.

- Phối hợp với phòng Tổ chức-Cán bộ trong thực hiện Kế hoạch theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013; yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (Để b/c);
- Đảng ủy trường;
- Các đồng chí trong BGH;
- Website trường ĐH Hồng Đức
-Các đơn vị trực thuộc
- Lưu: VT, TCCB.

Hiệu trưởng

(Đã ký)   

 

Nguyễn Mạnh An

 File đính kèm xem: tại đây

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40597206